Bus Route

Bus Route-:

Palkhed,Shirwade Vani,Redgaon,Wadale Bhoi,Khadakjam,
Khadakozar,Sarole,Vanasgaon,Khadak Malegaon, Devergaon